จัดทำระเบียบวาระการประชุมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระบบการจัดทำระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นระบบที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างผู้จัดการประชุม และส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม สามารถนำมาใช้กับการประชุมของมหาวิทยาลัย อาทิ การประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เป็นต้น
ลดขั้นตอนการทำงาน
ลดความผิดพลาดการทำข้อมูลประกอบระเบียบวาระฯ
ลดความผิดพลาดในการสื่อสาร
Our website uses cookies to provide your browsing experience and relevant information. Before continuing to use our website, you agree & accept