เข้าใช้งานระบบ

CMU IT Account

สำหรับเจ้าหน้าที่ถูกกำหนดสิทธิ และ กรรมการการประชุม ที่มี IT Account

e-Meeting User & Other

สำหรับกรรมการการประชุมที่ไม่ได้ใช้ CMU Account
@vip.emeeting