Login

CMU IT Account

สำหรับเจ้าหน้าที่ถูกกำหนดสิทธิ และ กรรมการการประชุม ที่มี IT Account

e-Meeting User

สำหรับกรรมการการประชุมที่ไม่มี IT Account ถูกกำหนดในครั้งนั้นๆ (VIP) และ
สำหรับผู้เข้าประชุมที่ถูกกำหนดในครั้งนั้นๆ (Guest)